ALGEMENE VOORWAARDEN TRAVEL 2 ICELAND . BE

ALS U IETS NIET GOED BEGRIJPT  ...   VRAAG ONS BIJKOMENDE INFORMATIE 

ZODAT ER GEEN MISVERSTANDEN ONTSTAAN

LEES DIT ZEKER DOOR          Algemene voorwaarden van Travel 2 Iceland - ATB nv 


 • Wij volgen de wetgeving voor pakketreiscontracten en leggen onze geschillen ook voor aan de Geschillencommissie Reizen en hun voorwaarden. Op de laatste pagina heeft u de link er naar toe, maar u kan ze ook in detail nalezen op de website van de Geschillencommissie :
   https://www.clv-gr.be/algemene_reisvoorwaarden_nl.html   en kies dan pakketreizen
 • Prijzen zijn steeds per persoon en vermelden expliciet wat wel en niet inbegrepen. 
 • De prijzen zijn berekend op de gekende prijzen op datum van 11-10-2019 maar kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan ingevolge wisselkoersschommelingen, lokale taksen, heffingen, BTW voeten, brandstofprijzen of alle andere prijswijzigingen die buiten onze wil doorgevoerd worden zoals een verhoging van de vervoerprijs in gevolge een fueltoeslag t.o.v. de vervoersprijs op datum van de te koop aanbieding
   Indien deze prijswijziging meer dan 8 % van het totaalbudget bedraagt, heeft u het recht om de reis te annuleren met terugbetaling van alle betaalde voorschotten voor de rondrit.
 • De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten of per kredietkaarten kunnen betaald worden. 
 • Prijzen die mondeling of telefonisch worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud, enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 • Indien er, ondanks onze inspanningen, toch verkeerde prijzen vermeld worden dan behouden wij het recht om uw reservatie te weigeren, te annuleren of te wijzigen. U zal hiervan zo snel mogelijk geïnformeerd worden en indien u niet akkoord gaat dan kan u gratis annuleren, met terugbetaling van alle betaalde voorschotten voor de rondrit.
 • Tenzij anders vermeld zijn parkings en inkomgelden nooit inbegrepen, op datum van 11-10-2019 zijn de meeste (maar niet allemaal) toeristische natuursites nog gratis toegankelijk omdat ze staatsdomeinen zijn, maar het kan zijn dat hier in de toekomst verandering in komt. Sommige sites zijn op privaat domein gelegen, en dus heeft de eigenaar het recht om toegangsgeld te vragen. Op sommige locaties is de parking betalend, andere zijn gratis.  
 • Zwembaden die uitgebaat worden zijn betalend, net zoals alle georganiseerde en/of gemotoriseerde sporten en/of begeleide activiteiten in de breedste zin van het woord.
   Hotpools vragen dikwijls een vrijwillige bijdrage om de kosten van het onderhoud te dekken en omdat toeristen soms “vergeten” hun afval mee te nemen!  Hou a.u.b. IJsland proper en neem steeds uw afval mee, er zijn genoeg vuilbakken waar u het nadien kan deponeren.
 • Indien u bij ons ook de vluchten neemt, dan zullen de algemene voorwaarden van de luchtvaart- maatschappij gelden voor de vliegtuigtickets, hetgeen meestal neerkomt op onmiddellijke betaling en geen mogelijkheid tot naamswijziging of annulatie zonder (100%) kosten.  
   U dient ons de familienaam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit correct door te geven, dit MOET 100 % identiek zijn met wat er vermeld is op de identiteitskaart of paspoort. Wijzigingen van foutief geschreven voornamen of familienamen resulteert meestal in 100 % annulatiekosten.

Formaliteiten:  voor IJsland volstaat voor BELGEN een identiteitskaart, geldig tot na terugkeer in België,
contacteer ons als u een andere nationaliteit heeft.

 • De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de offerte of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 • Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 • Huisdieren kunnen NIET meegenomen worden naar IJsland omwille van de verplichte quarantaine van 4  weken.

Inentingen of vaccinaties

 • Voor IJsland zijn er geen inentingen of vaccinaties verplicht.  Enkel als u materiaal wil binnenbrengen om te gaan paardrijden gelden er specifieke verplichtingen. 

Bagage

 • Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.

Dienstregeling

 • De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Aansprakelijkheid

 • De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 • De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

 

Klachtenregeling
 

 • De reiziger dient eerst ter plaatse, bij de dienstverlener, het probleem aan te kaarten en indien er geen oplossing gevonden wordt, moet hij eerst contact opnemen met onze lokale 24u centrale. 
 • Indien de 24u centrale en de dienstenverlener geen passende oplossing kunnen vinden dient de reiziger, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.
 • Uiterlijk 7 dagen na het vertrek uit IJsland moet een klacht ingediend worden op een duurzame gegevensdrager (mail, een papieren document of pdf), zo niet is ze onontvankelijk.
 • De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 • Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Aalst bevoegd.

Bijzondere clausules over bewijs en het tot stand komen van het contract

Tussen beide partijen wordt overeengekomen dat een e-mail en een ondertekend document gelijkwaardig zijn, zoals bepaald in Art 2281 BWB.  Met andere woorden: een per email aangegane verbintenis van meer dan 3.500,- € om een reis te boeken heeft dus dezelfde juridische waarde als een handgetekende bestelbon.  
De ontvankelijkheid en de bewijslast van een email is dus in onderling overleg bepaald tussen beide partijen
Indien u geen rechtsgeldig email adres gebruikt, bv. gmail of hotmail dan moet u bij uw vraag tot reservatie altijd een kopij van de ID-kaarten meesturen (voor en achterkant)
Het contract ontstaat bij de geschreven vraag (mail of brief of pdf) tot reservatie door de klant aan Travel2Iceland – ATB nv en NIET bij de betaling van het voorschot.

 Aangezien wij een aanvullende verzekering voor de vrijstelling van de huurauto afsluiten, maar de aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij gebeurt, kan dit, bij eventuele afwijzing, geen reden zijn om de volledige reis te annuleren. U kan dan alleen niet van deze extra waarborgen genieten en wij zullen u dan ook deze verzekering terugbetalen.


Betalingsvoorwaarden:  kredietkaarten worden NIET aanvaard, onze marges zijn te klein!

 • Bij het doorgeven van de bestelling: 150 € per dossier cash of te storten op onze KBC rekening nr BE90 4325 2539 9132 BIC code: KREDBEBB, daarna maken wij de reservaties. 
 • Na herbevestiging door Travel2Iceland van alle diensten, bijstorten tot 33 % voor de rondrit binnen de 8 dagen om het voorschot te vervolledigen. Uw eerste 150 € worden afgetrokken.
 •  Indien u bij ons ook de vluchten neemt, dan moeten deze onmiddellijk uitgegeven worden en dus ook onmiddellijk betaald worden na de herbevestiging door Travel2Iceland.
 • Saldo te betalen 06 weken voor afreis

Wijzigingsvoorwaarden:

 • Onder wijzigingen verstaan we: bijboeken van overnachtingen tijdens de rondrit, wijziging van hotel of verandering van data of naamswijziging van één of meerdere deelnemers aan de rondrit.
 • Al de hoger vernoemde wijzigingen zijn mogelijk mits een wijzigingskost van 150 € per dossier: 
 • Vanaf 21 dagen voor afreis bedragen de wijzigingskosten 100 % voor de rondrit.
 • Het bijboeken van extra overnachtingen voor of na een rondrit wordt niet aanzien als wijziging, hiervoor wordt geen wijzigingskost aangerekend, ook niet voor extra diensten tijdens de reis. 
 • Naamswijzigingen voor vliegtuigtickets resulteren in 100 % annulatiekosten voor het ticket, let er dus op dat de doorgegeven namen 100 % overeenkomen met de identiteitskaart.

Annulatievoorwaarden:

Indien u, voor welke reden dan ook, beslist om de reis niet uit te voeren, behalve bij negatief reisadvies, bedragen de annulatie kosten per persoon:

 • Vanaf bestelling tot 91 dagen voor afreis: 15 % voor de rondrit
 • Vanaf 90 dagen tot 61 dagen voor afreis : 25 % voor de rondrit                  Wij raden u aan
 • Vanaf 60 dagen tot 31 dagen voor afreis : 33 % voor de rondrit           een annulatie verzekering
 • Vanaf 30 dagen tot 22 dagen voor afreis : 66 % voor de rondrit                   te onderschrijven,
 • Vanaf 21 dagen voor afreis tot no show : 100 % voor de rondrit                      zie hieronder.
 • Vluchten: afhankelijk van de regels van het vliegtuigticket.

Teneinde u te beschermen tegen deze annulatiekosten is een annulatieverzekering de beste oplossing.
Wat kunnen wij u voorstellen?  Wij werken met ALLIANZ

 

Klassieke Annulatie verzekering voor afreis + compensatiereis als je vroeger moet terugkomen =

                                                 6.3 %        van de totale reissom per  persoon        . 

 

Travel2Iceland raadt u aan :     Exclusive Selection aan  7.5 %  van de totale reissom per persoon   
                                                                               MAAR met veel méér waarborgen!

Zo zijn bij annulatie ook vooraf bestaande ziektes (mits voornwaarden) verzekerd …. Maar ook een bijstandsverzekering  met onbeperkte medische kosten ( IJsland werkt op het USA systeem en er is geen akkoord met alle mutualiteiten!!!) en belangrijk voor IJsland : catastrofe dekking: als je langer moet blijven ingevolge een vulkaanuitbarsting kan je tot 600 € per persoon vergoed krijgen voor verblijfskosten. Daarnaast zit er ook een bagage verzekering van 2.000 € in en als uw bagage laattijdig aankomt is er een budget voorzien van  tot 400 € voor de eerst noodzakelijke aankopen. In de waarborgen zit ook nog een kapitaal reisongevallen tot 12.500 €.

 

Als u wil kan u ook enkel en alleen een Assistance verzekering onderschrijven:

                         2,4 € per dag per persoon of 6 € per dag/gezin. 

Opgelet: U bent dan niet verzekerd tegen annulatiekosten.
 

 Boeken bij een reiskantoor heeft belangrijke voordelen voor u ! 

Garantiefonds Reisgelden: Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Aalst Travel Buro en haar afdeling Travel2Iceland door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 1045 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen.  Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus
 
 

Conform de reiswetgeving moet u volgende documenten  nalezen:
- Infofiche van de diverse Allianz verzekeringen
- Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie reizen die eveneens van toepassing zijn op deze pakketreis,
 Ga naar volgende pagina      https://travel2iceland.be/wettelijke-info/      om ze te lezen.

 

Elke beschreven rondreis is een inspiratie route... 
u kan zelf beslissen om er bepaalde bezoeken uit te halen of aan toe te voegen.  Daarom krijgt u later van ons per PDF nog een 130 blz tellend infoboek  waar alle bezienswaardigheden en sites in het NL in beschreven zijn.

Enkel de overnachtingen zijn, na reservatie, niet meer wijzigbaar…

Uw route staat dus niet in de tablet, wij kunnen immers niet  voor u beslissen wat u wel of niet wenst te bezoeken en U bent vrij om uw dagplanning in te delen zoals u het wenst.
 
 

VERKORTE PRIVACY VERKLARING

Uw persoonsgegevens worden door Jean-Pierre VERRECK verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.    

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@travel2iceland.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. 

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u ons steeds contacteren op  info@travel2iceland.be . Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op Travel2iceland.be

 

Een vraag ?